ข่าวเด่น

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ OPEN HOUSE สถาปัตย์ฯ ปี’56เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ OPEN HOUSE’56 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์ คณบดีสำนักวิชาดังกล่าว ให้การต้อนรับนำชม

โอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก และคุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมร่วมเสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม” ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ของม.วลัยลักษณ์ด้วย

สำหรับนิทรรศการ OPEN HOUSE’56 เป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ในรอบปีการศึกษา 2555 ซึ่งในปีนี้สำนักวิชาฯ ได้เพิ่มการจัดแสดงผลงานโครงการวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฯลฯ ตลอดจนการจัดแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิก ชั้นนำประกอบด้วยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด บริษัท Plan Architect จำกัด บริษัท Titan Studio จำกัดบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด Aplus Architect & Construction

ผู้สนใจยังสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22มิถุนายน 2556

ประมวลภาพ

 

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP