พีระยุทธ สุขแก้ว : สหกิจศึกษา...สร้างฝันสู่นักวิชาการสิ่งแวดล้อม