ข่าวเด่น

พีระยุทธ สุขแก้ว : สหกิจศึกษา...สร้างฝันสู่นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายพีระยุทธ สุขแก้ว นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับความฝันที่จะเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสหกิจศึกษา...วิชาชีวิต เพื่อเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพ

ชีวิตของเด็กมัธยมปลายคนหนึ่ง จะมีฝันอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยดังๆ ใจกลางเมืองหลวง แต่ไม่ใช่ฝันของ พีระยุทธ สุขแก้ว เด็กมัธยมปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มองมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเป็นเป้าหมาย คือ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความรู้ ความเรียบง่าย และมีอัตลักษณ์ของตนเองที่บ่งบอกความเป็นชุมชนเมืองมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้พีระยุทธ เลือกที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในหลักสูตร “อนามัยสิ่งแวดล้อม” สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนทั้งหมด กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ทัดเทียมความศิวิไลของเมืองหลวงให้ได้

“อนามัยสิ่งแวดล้อม” เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการเรียนในห้องปฏิบัติการ อาจกล่าวได้ว่า การได้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม และก็นับว่า เป็นอีกหนึ่งความโชคดีของนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จะได้ไปปฏิบัติงานในสถานที่จริงกับรายวิชา “สหกิจศึกษา” อย่างที่พีระยุทธเรียกมันว่า วิชาชีวิต เพราะมันทำให้เค้าต้องออกไปเรียนรู้วิชาชีวิตของตัวเอง ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยนั่นเอง

พีระยุทธเลือกที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลาง ที่ผลิตอาหารทะเลส่งออกต่างประเทศรายใหญ่รายหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกตรวจสอบ แผนกความปลอดภัย แผนกควบคุมและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และแผนกสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ที่ได้ปฏิบัติ คือ งานตรวจประเมินคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย งานสุขาภิบาลในสโมสร และงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพน้ำในกระบวนการการผลิต ทั้งทางเคมีและทางจุลชีววิทยา เป็นต้น

“บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ถือว่า เป็นสถานที่เรียนรู้วิชาชีวิตของพีระยุทธได้อย่างเยี่ยมยอดที่สุด เพราะเป็นสถานประกอบการที่ทำให้ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ และได้ทำการศึกษาในทุกๆ เรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบูรณาการนำเอาความรู้จากห้องเรียน สู่การปฏิบัติงานจริง และยังเป็นการเปิดโลกกว้างทางด้านวิชาชีพ เนื่องจากหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังรวมเอาเนื้อหาในส่วนของด้านสุขภาพ (Health) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หลายๆ ครั้งทำให้พีระยุทธเกิดความสับสนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต แต่สถานประกอบการแห่งนี้ได้ไขข้อข้องใจและทำให้มองโลกของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้กว้างขึ้น ทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ต่อเนื่องกัน และที่สำคัญทำให้พีระยุทธรู้จักคำว่า “นักวิชาการสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นวิชาชีพที่จุดประกายและเป็นอาชีพในฝันในเวลาต่อมา

การไปสหกิจศึกษาครั้งนี้ พีระยุทธได้รับโอกาสจากพนักงานที่ปรึกษาซึ่งเป็นรุ่นพี่หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั่นคือ คุณสวง วงษ์พระจันทร์ ทำให้ได้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้อย่างเต็มที่ โดยได้จัดทำโครงการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในน้ำเกลือ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ร่วมกับคุณสวง วงษ์พระจันทร์ และ อ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งถือว่า เป็นบุคคลหนึ่งที่คอยผลักดันให้พีระยุทธเรียนรู้วิชาชีวิต จนประสบความสำเร็จ เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ทันกับระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จุดนี้จึงเป็นจุดพิสูจน์ของพีระยุทธที่ว่า การกล้าที่จะคิดในสิ่งที่นอกเหนือจากกรอบที่คนอื่นได้วางไว้ได้ กล้าที่จะนำเสนอความคิดตัวเองและรู้จักที่จะบริหารจัดการเวลา จนทำให้สามารถดำเนินการโครงการขนาดใหญ่จนสำเร็จและใช้เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการได้จริง ตามคติประจำใจที่ท่องจนขึ้นใจว่า“มุ่งมั่น บวก ความตั้งใจ...ไม่ว่าอะไร ฉันก็ทำได้”

จากการทำโครงการนี้ ทำให้พีระยุทธ สุขแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการนำเสนอผลงานระดับชาติ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

พีระยุทธ สุขแก้ว ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า “งานด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ และคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า การที่เรา มนุษย์คนหนึ่ง ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ ดังนั้น การมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาการปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จากสถานที่ทำงานจริง ทำให้ผมใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดจากการศึกษาวิชาชีวิต“สหกิจศึกษา” นี้แหละ เป็นการฝึกความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้สิ่งต่างๆจากหน้างานจริง ทั้งเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะผมเชื่อว่า “สหกิจศึกษา...เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอาชีพ” เพื่อเป็น “นักวิชาการสิ่งแวดล้อม” ตามที่ผมวาดฝันไว้ได้”

 

สมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภาพและข้อมูลTOP