ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงสร้างองค์กรและกลไกที่เหมาะสมของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาอภิปราย ปัญหาและทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำภาคสัญจร เรื่อง "โครงสร้างองค์กรและกลไกที่เหมาะสมของการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" ในวันวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 9:30 - 15:00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

TOP