ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล. เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยฯชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน

คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 10.00-14.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, วิทยาลัยชุมชนพังงา, วิทยาลัยชุมชนระนอง, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ข้อสรุปการทำงานร่วมกันในปีนี้ ที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การต่อยอดผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วสู่ผลิตภัณฑ์และธุรกิจ SME และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ของ สกอ., วารสาร-การประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันในเครือข่าย และสื่อสิ่งพิมพ์

ปัจจุบันเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี 2547-2555 กว่า 200 โครงการ มีคุณฤดี ไกรวงศ์ เป็นเจ้าหน้าที่ สื่อสารประสานงาน ผ่าน facebook (http://goo.gl/toLVD หรือ คลิกลิงค์จากเว็บสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/toLVD

TOP