มวล. เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยฯชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน