ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน"

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในการวิจัยหรือศึกษางานนั้นอาจมีการทำซ้ำวรรณกรรม เช่น บทความ ข้อความจากหนังสือ หรืองานศิลปกรรม(เช่นรูปภาพ)จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อทำประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ การศึกษาและวิจัยนั้นก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตำรา บทความ เป็นต้น นอกจากนี้หากต้องการขอรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องดำเนินการอย่างไร แล้วสิทธิในลิขสิทธิ์นั้นจะเป็นของผู้ใด ยังคงเป็นประเด็นที่บุคลากรหรือนักศึกษายังคงขาดความเข้าใจและควรได้รับทราบเพื่อจะได้เข้าใจและสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้สร้างสรรค์เดิมตลอดจนสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน" ในวัพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดส่งแบบตอบรับกลับมาที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โทรสาร 0 7567 3572 หรือ โทรศัพท์มาสำรองที่นั่งได้ที่ 0 7567 3574-6 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wu-stsp.wu.ac.th/

TOP