ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน"