ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ” ในโครงการ WMS Business Best Practice Sharing

สำนักวิชาการจัดการได้กำหนดให้มีโครงการ WMS Business Best Practice Sharing ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดทางธุรกิจให้กับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคคลทั่วไป ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ภายใต้บริบทของการแข่งขันในปัจจุบัน โดยในโครงการนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียง คือ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สำนักวิชาการจัดการจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 7567 2221, 0 7567 2201

TOP