WMS ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ” ในโครงการ WMS Business Best Practice Sharing