ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี