ข่าวเด่น

เยาวชนจาก 20 สถาบัน สนุกเบิกบานในค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ


 

ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ ๘ สนุกเบิกบานกับการเรียนรู้ ๓ วัน ๒ คืน ได้มิตรภาพของเพื่อนใหม่จาก ๒๐ สถาบัน ได้ความรู้ความเข้าใจเป็นลึกซึ้งถึงพื้นที่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ


เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเยาวชนและครูอาจารย์จำนวน ๑๒๗ คน จาก ๒๐ สถาบัน ทั่วภาคใต้ เข้าร่วม โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความว่า “นับว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งฝ่ายจัดกิจกรรมและฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม เพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีเจตนาดีด้วยกันที่จะรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ อันจะส่งผลดีต่อส่วนรวมทั้งระดับชุมชน และประเทศชาติ”

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติว่า “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงร่อยรอยอดีตของมวลมนุษยชาติ และเป็นเครื่องเตือนจิตใจถึงความพยายามของบรรพบุรุษของไทยที่ได้หลั่งเลือดปกป้องมรดกดังกล่าวไว้ให้ลูกหลานสืบมา ซึ่งบทบาทในการทำนุบำรุงรักษามรดกด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีดังกล่าวควรมีการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน นั่นก็คือเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปในอนาคต”เยาวชนที่เข้าค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ได้เรียนรู้ใน ๗ ฐานการเรียนรู้คือ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ “โบราณสถานตุมปัง” ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “โบราณสถานเขาคา” ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “รู้จักโบราณสถานเขาพระนารายณ์” ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “เรียนรู้ศิลปะจาม ณ วัดแก้ว และวัดหลง” ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ “พระบรมธาตุไชยา” โดยวิทยากรจากศิลปากรที่ ๑๔ ส่วนฐานการเรียนที่ ๖ “ความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม้ ณ โบราณสถานตุมปัง” โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล และเจ้าหน้าที่อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฐานการเรียนรู้ที่ ๗ “บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษณ์โบราณสถาน” โดย คุณนิรันดร์ จินดานาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจาก ๗ ฐานการเรียนรู้ที่แน่นไปด้วยสาระความรู้ เยาวชนยังได้สนุกเบิกบาน และได้มิตรภาพใหม่จากเพื่อน ๒๐ สถาบัน จากกิจกรรมรับขวัญค่าย เกมสันทนาการ โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคลากรจากส่วนกิจการนักศึกษา

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP