ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔ คน คือ
๑. นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม จังหวัดพัทลุง
๒. นายพญอม จันนิ่ม จังหวัดกระบี่
๓. นายศิวพล เพชรทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. พ.ต.ฉลอง จิตรตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ในงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP