กองทุนตั้งตัวได้อนุมัติให้ UBI ม.วลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 9 ABI นำร่องของกองทุนฯ