ข่าวทั่วไป

กองทุนตั้งตัวได้อนุมัติให้ UBI ม.วลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 9 ABI นำร่องของกองทุนฯ

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน"ตั้งตัวได้" ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น Authorized Business Incubator (ABI นำร่อง) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯดำเนินการ(ABI นำร่อง) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยการจัดตั้ง "กองทุนตั้งตัวได้" เพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจบใหม่ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ที่มีศักยภาพทางความคิด มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสในการทำงาน สร้างรายได้อันจะเป็นการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ABI นำร่อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3573


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wu-stsp.wu.ac.th/

TOP