ม.วลัยลักษณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจาก พพ.