ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจาก พพ.

ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากนายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและกำกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งรูปแบบอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทำการตรวจประเมินแบบอาคาร เพื่อรับรองเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโล่ประประกาศเกียรติคุณจากการตรวจประเมินดังกล่าว โดยในปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 27 หน่วยงานจากทั่วประเทศ

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผลงานการออกแบบของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีแนวคิดในการออกแบบที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดให้ใช้วัสดุผนังและหลังคาที่เป็นฉนวนกันความร้อน ตัวอาคารวางแนวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยคำนึงถึงทิศทางลมและแสงแดด เป็นการก่อสร้างที่เรียบง่ายและบำรุงรักษาน้อย

ประมวลภาพ

 


TOP