ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมทางวิชาการ ร่วมกับ 3 สถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และนายดิษสุวรรณ สามพี่น้อง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบันทึกลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีเป้าประสงค์ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เป็นเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของทั้ง 4 สถาบันต่อไป

ประมวลภาพ


TOP