สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมทางวิชาการ ร่วมกับ 3 สถาบัน