ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 11 คน นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศกรณีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศ กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดระบบสหกิจศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นปีแรกของการรับนักศึกษา และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนในการเป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีผลเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพกิจกรรม


TOP