ข่าวทั่วไป

การบริการรับ-ส่งชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุญาตให้ร้านอมเรศเป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่ง ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

การรับชุดครุยวิทยฐานะ วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ด้านข้างสนามเทนนิส) ในวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เตรียมเงินค่าประกันชุดครุย จำนวน 900 บาท

การส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 (เวลาปิดรับ 18.00 น.) หรือภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ด้านข้างสนามเทนนิส)

ทั้งนี้ หากส่งคืนภายหลังจากเวลาที่กำหนด บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจะต้องส่งคืนไปยังร้านอมเรศด้วยตนเอง สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตผู้เช่าชุดครุยวิทยฐานะต้องดูแลรักษาชุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดเงินประกันของท่านไว้ตามราคาที่เกิดการเสียหาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่
1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 - 7567 – 3650-1 โทรสาร 0 – 7567-3652
2. ร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-223 7892 ,086-777-3164 ,089-188-3832 ,081-6487476


TOP