ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานีตรวจวัดอากาศสำหรับการวิจัยระดับชั้นเรียนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบให้กับครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานีตรวจวัดอากาศสำหรับการวิจัยระดับชั้นเรียนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science; ESS) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 18 ท่านจาก 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และศึกษานิเทศก์ 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การอบรมในครั้งนี้เน้นการศึกษาวิจัยการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติกับการวิจัยในชั้นเรียน สอนการศึกษาชนิดเมฆ และปริมาณเมฆปกคลุม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเขียนเค้าโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอเค้าโครงร่างงานวิจัยที่เน้นการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม

TOP