ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานีตรวจวัดอากาศสำหรับการวิจัยระดับชั้นเรียนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบให้กับครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3