มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมเพื่อร่างปฏิญญาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย