ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังชุดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Body, Cognition, and Affect: Main Concepts for Cognitive Anthropology"โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (GSEAS 2013) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังชุดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Body, Cognition, and Affect: Main Concepts for Cognitive Anthropology" โดย Dr.Nathan Porath Ph.D. in Anthropology, University of Leiden อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดบรรยายดังนี้
วันที่ เวลา สถานที่
12 กรกฎาคม 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19 กรกฎาคม 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 กรกฎาคม 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 สิงหาคม 2556 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ทั้งนี้ การบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษสลับภาษาไทย พร้อมสรุปประเด็นการบรรยาย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่ง เพื่อรับเอกสารประกอบการบรรยายและของว่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล : dthanaph@wu.ac.th :+66(0)7567-2715 หรือคุณกมลวรรณ คงยก : kamonwan.ko@wu.ac.th : 075-672049

TOP