ข่าวทั่วไป

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดงาน International Culture Day “Feel the culture, Know the world”

 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน International Culture Day “Feel the culture, Know the world” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชุดระบำตุมปัง และแฟชั่นโชว์ชุดนานาชาติ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักเรียนและนักศึกษาร่วมงาน กว่า 200 คน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติ และให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสนำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ผ่านการจัดนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้าน การเล่าเรื่อง การร้องเพลง รวมถึงการแสดงประจำชาติ ทั้งนี้ยังสามารถสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการจากนานาประเทศ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การฉายภาพยนตร์นานาชาติ และการละเล่นของประเทศต่างๆ กิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เช่น รำมโนราห์ ระบำประจำชาติบังกลาเทศ การแสดงบงโอโดริของญี่ปุ่น ระบำ Mua quat ของประเทศเวียดนาม พร้อมกิจกรรมและการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

ประมวลภาพ

TOP