ข่าวเด่น

ปัทมา จันทรไพฑูรย์ : ทักษะภาษา Bahasa สร้างความมั่นใจสู่ AEC

 

จากการไปเรียนรายวิชา In - Country Indonesis Language Study เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ณ University Negeri Malang ณ ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นับเป็นโอกาสที่ดีของ ปัทมา จันทรไพบูลย์ ในการเรียนรู้เพื่อปรับตน ปรับตัว และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านภาษาและการใช้ชีวิต อันจะนำไปสู่การทำงานในต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษา

นางสาวปัทมา จันทรไพบูลย์ นักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ได้ไปเรียนรายวิชา In - Country Indonesis Language Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากหลักสูตรนี้มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความลุ่มลึกในด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การปกครองและความร่วมมือในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน และสามารถทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ โดยถือว่าอาเซียนไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ แต่คือหุ้นส่วนสำคัญทั้งในระดับเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในอนาคต

ด้วยศักยภาพทางด้านภาษา Bahasa ที่ได้ไปฝึกฝน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างโอกาสให้ปัทมาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รับผิดชอบจัดทำหนังสือเดินทาง การรับคำร้อง การร่างหนังสือรับรองต่างๆ และการจัดทำหนังสือราชการ รวมทั้งได้รับมอบหมายงานพิเศษของสถานกงสุล เช่น งานกงสุลสัญจร และงานแปล ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท พร้อมที่พักและรถรับส่ง

ขณะปฏิบัติงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ ได้จัดทำรายงานทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ทางด้านการฑูตในระดับประชาชนกับประชาชน (People –To – People Contact)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนและประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา และส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อสร้างรากฐานที่ดีกับทั้งสองประเทศสำหรับการก้าวสู่ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จนได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ประจำปี 2556

ดร.ธีรตา โรจน์รังษี กงสุลฝ่ายสารนิเทศ พิธีการวัฒนธรรม นักศึกษาและการเมือง ในฐานะผู้ทำหน้าที่นิเทศงานของสถานกงสุลฯ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของนางสาวปัทมา ได้ให้ความเห็นว่า นางสาวปัทมา เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้เร็ว กล้าแสดงออก ประกอบกับมีพื้นฐานทางภาษา Bahasa ซึ่งเป็นภาษาประจำถิ่นของประเทศอินโดนีเซียที่สามารถสื่อสารกับทั้งคนอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทำให้ภารกิจของสถานกงสุลฯ ที่มุ่งดำเนินงานเพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งยังไม่มีปัญหาในด้านการใช้ชีวิตในเมืองปีนังอีกด้วย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นระดับเครือข่าย ปี พ.ศ. 2553

สมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ข้อมูลและภาพ


TOP