ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี”


สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” เพื่อให้บริการบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแล รักษาสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และหัวใจสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกจย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิรินุช สวาทธรรม รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช คุณธัญลักษณ์ วีระจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกจย์กิจ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” ซึ่งจัดโดยคณาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญยิ่งของวิชาชีพนี้ คือวันเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งในปีนี้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก่อตั้งมาในประเทศไทยถึง 56 ปี

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย์เพื่อไปทำงานพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 16 ปี และยังคงทำหน้าที่ในการผลิตและพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่วงการสาธารณสุขต่อไป ปัจจุบันหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 600 คน

ด้านนายทวีศักดิ์ สายอ๋อง นายกสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย เนื่องจากตรงกับวันสถาปนาสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน การตรวจหมู่เลือด การประมวลผลค่าดัชนีมวลกาย การตรวจสมรรถภาพปอดและสายตา รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และให้บริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์พื้นฐาน สำหรับประเมินภาวะสุขภาพ รวมทั้งให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และหัวใจสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์

โอกาสนี้ ขอขอบคุณกาชาด จ.นครศรีธรรมราช ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช บริษัท โรส ไดแอกโนสติก ประเทศไทยจำกัด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” เป็นอย่างดี

อนึ่ง ภายในงานยังมีการจำหน่าย แผ่นแม่เหล็กติดตู้เย็น (Magnet) เพื่อหารายได้สมทบทุนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์สู่ชุมชน อันละ 20 บาท เท่านั้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อได้ที่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-372104-5 หรือที่นายทวีศักดิ์ สายอ๋อง นายกสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โทร.086-6959252

ประมวลภาพ


TOP