มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี”