ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑
 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งเสริมเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงบอก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ส่งเพลงบอกเข้าร่วมประกวดระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๘ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๖ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) จำนวน ๑๕ คณะ ผลการประกวดเป็นดังนี้

๑. ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระไครอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายอภิสิทธิ์ ดำแจ่ม
๒. เด็กชายทรงประพันธ์ ไชยคชบาล
๓. เด็กชายชาญวิทย์ คงจันทร์
๔. เด็กชายกฤษฎิ์ธน คงอุป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๑) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายวีระชัย คำหวาน
๒. เด็กชายภานุเดช เพ็ชร์สุด
๓. เด็กชายภาณุวัฒน์ คงช่วย
๔. เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางแรด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงทิชากร สินชู
๒. เด็กชายณัฏชัย คงหยู
๓. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ช่อชั้น
๔. เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์เขน
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายคุณากร ประมุข
๒. เด็กชายชวิชญ์ มิตรปล้อง
๓. เด็กชายธันวา จุลเลศ
๔. เด็กหญิงศิรินาฏ เศรษฐการณ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๒) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายนฤพล ทองอุ่น
๒. เด็กชายทศธร ศิริรัตน์
๓. เด็กชายภานุวัฒน์ คงช่วย
๔. เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขุนพานเพิง

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายเจษฎา เพชรสงค์
๒. เด็กชายธนภพ นิมนต์
๓. เด็กชายธนภัทร ศรีสะอาด
๔. เด็กชายอนุชา ศรีทองสม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๒)
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงญาธิดา จันทรรัตน์
๒. เด็กหญิงสุริษา รอดขวัญ
๓. เด็กหญิงณัฐพร บุญล้ำ
๔. เด็กหญิงอรญา ขันติ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร (คณะที่ ๑)
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายบุญชู พุ่มบ้านเซ่า
๒. เด็กหญิงจันจิรา คงเรือง
๓. เด็กหญิงรัตติกาล เอี่ยมโอ
๔. เด็กชายพงษธรณ์ ทองรอด

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร (คณะที่ ๒)
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายรุ่งตะวัน เพ็งมี
๒. เด็กหญิงภัณฑิรา เหมกัง
๓. เด็กชายวุฒิชัย บุญสวัสดิ์
๔. เด็กชายเจสัน เอียดแก้ว

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๑)
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายฤทธิกร ไกรช่วย
๒. เด็กชายทวีศักดิ์ สังข์ทอง
๓. เด็กชายภูเบศร์ อินนุพัฒน์
๔. เด็กชายประกาศิต บุญรอด

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนคนเขาพระบาท
อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๑. นางสาวอุบลวรรณ อรชร
๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะนะรัตน์
๓. นางสาวปสวรรณ ศักดิ์จาย
๔. เด็กหญิงเปรมกมล ทองอยู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนสระเพลง
อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช
๑. นายภูริณัฐ เมฆมณี
๒. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศักดิ์จาย
๓. เด็กหญิงอรวรรณ หวังพุฒ
๔. นางสาวกุลนัฐ ทองใสพร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกกวีศิลป์ถิ่นเขาพระบาท
อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๑. นางสาวขวัญฤทัย สังข์ช่วย
๒. นายสุรศักดิ์ สารชู
๓. นางสาวดวงกมลชนก ชูสังข์
๔. นางสาวอรอนงค์ เสือคำ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนโรงเรียนบ้านบางแรด
อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๑. นายปฏิภาณ ห่อเพชร
๒. นายภานุพงศ์ คงแท่น
๓. นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู
๔. นางสาวเกษรา สินชู

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกพรสร้อยเสียงเสนาะ
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. นายกัญจน์เพชร พลไชย
๒. นายเมฆพัตร์ อุไรรัตน์
๓. นายพงศ์ศิริ วิชาดี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP