ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ABC มวล. สกว. จัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล.และ สกว. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนเครือข่ายชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาข้าว กลุ่มประมง กลุ่มผัก ไม้ผล ภาคส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งได้มีการสรุปสังเคราะห์ประเด็นโจทย์วิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย โดยมีผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล.และ สกว. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP