ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงบอกเยาชนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท)

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ มรภ.นครฯ จัดประกวดเพลงบอกเยาวชนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และรอบชิงชนะเลิศที่โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น ผลการประกวด เป็นดังนี้

ชนะเลิศ
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะฯ นครศรีธรรมราช รับถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เยาวชนคนเขาบาท ถ้วย รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ถ้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

โรงเรียนบ้านบางแรด เกียรติบัตร เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เกียรติบัตร เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

** ถ้วยพระราชทานฯ รับที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖


TOP