ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ พันเอกชาญวิทย์ ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีชาญประดิษฐ์ แสงนิล
รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรี รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ผู้นำนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ คณาจารย์ ผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ประธานในพิธีเปิดพานธูปเทียนแพและอ่านบทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร และร่วมชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประมาณ 500 คน โดยนอกจากการถวายเครื่องราชสักการะดังกล่าวแล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร การจัดแสดงนิทรรศการ“เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม Big Cleaning ภายในหน่วยงานต่างๆอีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 นี้

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายนุรุณ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
TOP