ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท ทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ มวล. สกว.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในสายรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพื่อสร้างความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเพื่อสร้างนักจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมอบทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี ลักษณะโครงการวิจัยเป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรให้มีการอนุรักษ์และการใช้ที่สมดุลพร้อมกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น

ผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปยังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์ อีเมล์ nit_wu@hotmail.com โทร. 0-7567-3557 ตั้งแต่บัดนี้ 26 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP