ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครผู้กู้กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

รับสมัครผู้กู้กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับผู้กู้ กรอ.ที่ได้รับอนุมัติการกู้ในปีการศึกษา 2555 และผู้ขอกู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้มารับใบสมัคร (ใบสีฟ้า กรอ.) ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 และนำส่งใบสมัคร พร้อม print แบบคำขอกู้ยืม กรอ. จากระบบ e-studentloan พร้อมสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ : การกู้ยืมกองทุน กรอ. เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ที่กองทุนฯ กำหนด โดยกำหนดให้กู้ยืม กรอ. เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ดังนั้น นักศึกษาที่สมัคร กยศ. ปีการศึกษา 2556 โดยขอกู้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถย้ายมากู้กองทุน กรอ. ได้โดยให้มาแจ้งชื่อได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1296

TOP