ข่าวทั่วไป

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ' ๕๖

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับพิเศษวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ' ๕๖ โดยสามารถส่งบทความต้นฉบับไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ E-mail address: cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้ทันตามแผนงานและงานกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ' ๕๖ นี้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐ หรือโทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗

อนึ่ง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ' ๕๖ อันเนื่องมาจากวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖


TOP