ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการและคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในหัวข้อหลัก “Active Learning: ตอบโจทย์คุณธรรม จริยธรรมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?” ภายใต้งานประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่สอดรับกับลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กำหนดจัดงานประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อ/แจ้งรายชื่อได้ คุณนันทวัฒน์/คุณพณิชา ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร 0-7567-3790 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นี้
สามารถดูกำหนดการงานประชุมได้ที่ http://active-learning.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://active-learning.wu.ac.th

TOP