ข่าวทั่วไป

สภา มวล. มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลที่อุทิศตน และทำคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาต่างๆ จำนวน 5 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาสถาปัตยกรรม ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,305 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 72 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,230 คน

TOP