สภา มวล. มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์