ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1


 

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแนะนำอุทยานพฤกษศาสตร์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนและครูอาจารย์จำนวน 181 คน จาก 37 สถาบัน ทั่วภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีตอนรับนักเรียนสู่การเรียนรู้อุทยานพฤกษศาสตร์ อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แหล่งปลูกสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อจัดหาและรวบรวมพันธ์พืช พร้อมจัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์ต่างๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพืชและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นตามสภาพนิเวศแบบต่างๆ ของพื้นที่เดิม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามธรรมชาติ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เข้าถึงธรรมชาติของป่าไม้พื้นถิ่นดั้งเดิม

การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชน และให้ความรู้เบื้องต้นในการจำแนกพรรณไม้ และตรวจเอกลักษณ์พืช พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงความงดงาม ประโยชน์และคุณค่าของพรรณพืช ทำให้เกิดความรักความหวงแหน มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชไว้แก่ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

"กัน" นายเวสภู พวงทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี เล่าเรื่องราวการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์" รุ่นที่ 1 ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ เรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ จาก ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ที่สำคัญโครงการนี้ เป็นโครงการที่แตกต่างจากโครงการอื่น คือมีความหลากหลายให้แก่ผู้ร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ การเดินป่าศึกษาพรรณไม้ในป่าอุทยานพฤกษศาสตร์ มีฐานอวัยวะของต้นไม้ ฐานของป่านานาที่กินได้ ซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นการเรียนรู้ที่ได้มากกว่าการศึกษาในห้องเรียน” นายเวสภู พวงทิพย์ กล่าว

ส่วน "ลูกตาล" เด็กหญิงอชิรญา เอ่งฉ้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้ พรรณไม้วงค์ต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 9,000 ไร่ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากขึ้น สอนให้เรารู้จักรักต้นไม้มากขึ้น เพราะต้นไม้คือชีวิตของเรา

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ และความรู้เบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์ โดย ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การบรรยาย เรื่อง สัณฐานวิทยาของพืช (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล การบรรยาย เรื่อง พฤกษอนุกรมวิธานและการตรวจเอกลักษณ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตย์และการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติกา แก้วสมวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ : เดินป่าศึกษาพรรณไม้ในป่าอุทยานพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย ฐานความรู้ 4 ฐาน คือ ฐานนักสืบหัวใจเสือ ฐานอวัยวะของต้นไม้ ฐานฉันนี้แหละ...ต้นไม้ และฐานของป่านานา...ที่กินได้

ประมวลภาพ


TOP