เชิญอบรมหลักสูตรการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี