ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒


 

 

 

เมื่อวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๕ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๓ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖๑ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๑ คณะ ถือได้ว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดมากขึ้นเกือบทุกระดับ และมีคณะนักกลอนจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยในภาคใต้มีสถาบันส่งเข้าร่วมประกวดร้อยกรอง เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฏร์ธานี สงขลา พัทลุง พังงา ภูเก็ต และปัตตานี ส่วนภาคอื่น ๆ ได้มีคณะนักกลอนจาก จ.ขอนแก่น นครปฐม และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย

โดยในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดร้อยกรอง โดยมีผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประกวดว่า “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษาในด้านภาษาไทย โดยเฉพาะด้านการแต่งร้อยกรอง เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมสืบทอดความงดงามทางด้านวรรณศิลป์ดังกล่าวให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป”

ผลการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๒ เป็นดังนี้

๑.ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดปากด่าน
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงศศินา มะลิเผือก
๒. เด็กหญิงนิศารัตน์ เทวฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (คณะที่ ๑)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล ๒. เด็กหญิงธณิตา จารุเกียรติกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (คณะที่ ๑)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจห้าว
๒. เด็กหญิงหัสยา เกลี้ยงขำ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (คณะที่ ๒)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ชัยเดช
๒. เด็กหญิงภิญญดา ซังปาน

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (คณะที่ ๒)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงศศิธร นุทผล
๒. เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทรวดี

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หาดใหญ่วิทยาลัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑. เด็กหญิงจิดาภา นับถือบุญ
๒. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ กาชะวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงญาณกร คนซื่อ
๒. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทรัพย์มี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงสัชฌกร ร่มรุกข์
๒.เด็กหญิงปิยะวดี ขาวเอี่ยม

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายธนกฤต จันสำเร็จ
๒. เด็กหญิงพรรษานรี หนูแก้ว

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายกิตติพงศ์ บุญนาค
๒. เด็กหญิงสาธวี เทพแก้ว

๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวกาญจน์กนก อุบลกาญจน์
๒. นายพงศ์พล ภูวกาญจนะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาววีรยา ศรีระบาย
๒. นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายชัชชานนท์ พลฤทธิ์
๒. นางสาวพิชญากร คนซื่อ

 

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา (คณะที่ ๒)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวจริยา โอฬาร์กิจ
๒. นายอภิสิทธิ์ กตัญรัตน์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๑)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวชนันชิดา ขำกลิ่น
๒. นางสาวอัยลดา หาญศึกแกล้ว

๔.ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. นางสาวอารดา ขลิบแย้ม
๒. นายณัฐกิตติ์ แจ่มใส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑. นางสาวแกมกาญจน์ พิทักษ์วงศ์
๒. นางสาววรรษมน วัฏฏานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. นายรังสิมันต์ จุลหริก
๒. นางสาวสุนารี สินตุ้น

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวกวินสรา สุดใจ
๒. นายกนกพล ธราพร

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวอรุณรัตน์ รอดรังนก
๒. นางสาวอนุสรา มณีโสตร

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดจะรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ '56 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP