ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕6 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (โครงการ MIT) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕6
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
002 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
003 นางรสริน อัครด่านสกุล
004 นางสาวศิริพร บัวมาศ
005 นางพัชรี ศรีนะคช
006 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
007 นางสาวรัศมีดาว ศรีชูทอง
008 นางสาวกรองกมล ชามทอง
009 นางสาวมยุรา พรหมเดช
010 นางสาวเยาวเรศ พืชโรจน์
011 นางสาวอรเพ็ญ เนาวกุล
012 นางสาวราตรี ทองนุ่น
013 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
100 นางสาวสุนิสา โคจีจุล
101 นางสาวธนัชญา มีสวัสดิ์

2. หลักสูตรการสอบ
สอบปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

 


TOP