ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/๒๕๕6 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/๒๕๕6 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวบงกช บุษบา
002 นางสาวอรุณา เวสารัตน์
003 นางสาวกรองกมล ชามทอง
004 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
005 นางสาวรัชนี จันทร์รอด
006 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
007 นางรจนา สายวารี
008 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
009 นางรสริน อัครด่านสกุล
010 นางสาวจิราพร ช่วยคงทอง
011 นางพัชรี ศรีนะคช
012 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
013 นางสาววันเพ็ญ จันทร์เมธา
014 นางสาวรัศมีดาว ศรีชูทอง
015 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร
016 นางสาวเสาวรส ไชยโม
017 นางดวงเดือน ส้มแป้นเมือง
018 นางสาวติยาพร ชูช่วย
019 นางสาวอรนุช เอียดสุย
020 นางสาวมณีรัตน์ เวชพัฒน์
021 นางสาวมยุรา พรหมเดช
022 นางสาวเยาวเรศ พืชโรจน์
100 นางสาวสุนิสา โคจีจุล
101 นางสาวธนัชญา มีสวัสดิ์

2. หลักสูตรการสอบ
สอบปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP