ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" โดยมีผู้สนใจส่งผลเข้าประกวดจำนวน ๑๒ ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้จัดทำสื่อสารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดวันประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" ในวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยภายในงานประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีฯ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมผลงานทั้ง ๑๒ ผลงาน และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "หยิบศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ" โดยรับเกียรติจากวิทยากร คุณธีรภาพ โลหิตกุล ธีรภาพ โลหิตกุล เป็นนักเขียนสารคดีอิสระ มีผลงานในคอลัมน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอด เทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษา และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อและแจ้งรายชื่อได้ที่ คุณวิลาวัณย์ เขียวมาก เจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร ๐-๗๕๘๗-๒๕๐๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม นี้

กำหนดการงานประกาศผลสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน"

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด
๑๓.๑๕ -๑๓.๓๐ น. ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน”
๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น. คณะกรรมการตัดสินร่วมประชุม เพื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. เวทีเสวนา “หยิบศิลปะและวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ”
วิทยากร คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์
๑๕.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และกล่าวปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP