ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ดำเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีอาเซียน" และั "อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ" ในโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2

สำนักวิชาการจัดการได้จัดโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ โดยกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม 2 โครงการ คือ
1. โครงการค่าย WMS - ออมสิน เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีบรรยายพิเศษเรื่อง "ดำเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีอาเซียน" โดย คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย
2. โครงการค่าย WMS - แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ มีบรรยายพิเศษเรื่อง "อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ" โดย คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา กรรมการผู้จัดการบริษัท Hypothesis

ผู้สนใจสามารถฟังบรรยายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดย ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556


TOP