ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดการอบรมสัมมนา เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/องค์กร ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีพัฒนาสู่เครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์ บุคลากร หรือผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรของท่าน จำนวน ๑-๒ คน เข้าร่วมการอบรมสัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท (ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา และค่าอาหาร) ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา บัญชีเลขที่ ๘๒๘-๐-๕๖๖๒๒-๘ และกรุณาตอบรับการสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๔ ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

กำหนดการ
แบบตอบรับ


TOP