รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 15 ส.ค.56