ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย โดยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7922 ซึ่งได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555 โดยผลงานดังกล่าวเป็นการร่วมกันประดิษฐ์ของ นายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ และ ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ นายวิษณุ โต๊ะอิสอ นายวิทยา สุทธิรักษ์ นายโสภาส คงชัย นายสามารถ สุทธิรักษ์ และนายธวัชชัย พรหมทอง ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแปลงพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่และปลูกพืชต่างชนิดกัน อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จากพืชที่ต่างชนิดกัน ทำให้มีระยะห่างระหว่างพืชแต่ละชนิดในการปลูกไม่เท่ากัน เช่น ปาล์มน้ำมันจะมีระยะการปลูก 9x9 เมตร ขณะที่ยางพาราจะมีระยะปลูก 3x7 เมตร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยางพาราและปาล์มน้ำมันมีหลายช่วงอายุและหลายขนาดแตกต่างกันออกไปการใส่ปุ๋ยจึง ต้องกำหนดทิศทางและรัศมีในการหว่านปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป
ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประดิษฐ์ได้ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดประกอบเข้ากับชุดต้นกำลังของรถแทรกเตอร์ ซึ่งเครื่องหว่านปุ๋ยที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้การหว่านปุ๋ยกระจายได้เพียงรูปแบบเดียวแต่ไม่สามารถปรับรัศมี ทิศทางและระยะที่จะหว่านปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดได้ตามต้องการได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองปุ๋ยและเวลาในการหว่านเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดประดิษฐ์อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยขึ้นมา เพื่อกำหนดรัศมีทิศทางและระยะการหว่านปุ๋ยตามความต้องการของของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีเทคโนโลยีหลากหลายแขนงที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือเอกชนผู้ที่สนใจจะนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(WU-IPMO) คุณพรรษกร นางนวล โทร 0-7567-3575
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ipmo.wu.ac.th/

TOP