ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสอบปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ และครั้งที่ 3/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทาง www.wu.ac.th

TOP