ข่าวการศึกษา

ปัญจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

ปัญจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

          ด้วยความดีมีวิชาค่าความรู้ มวล.จึงเชิดชูผู้สร้างสรรค์
ปัญจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พรักพร้อมพลัน พ.ศ.๒๕๕๕ ครบครันได้พร้อมเพรียง
          ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ กลิ่นสุคนธ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพแผ่ผลล้นชื่อเสียง
อดีตรองอธิการบดีวิชาการ มวล.ต่อร้อยเรียง มวล.จึงเกริกเกรียงวิชาการ
          อาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ จรูญจรัส กานท์กวีผ่องประภัสสร์สุดแสนหวาน
เป็นกวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติปราชญ์ตระการ ช่วย มวล.ให้เบ่งบานกานท์กวี
          รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศรีสถาปัตย์ เชื้อสายชาวใต้เด่นชัดเชิดศักดิ์ศรี
ออกแบบสิ่งก่อสร้างกระจ่างฤดี สวยทุกที่งามทุกแห่งส่องแสงธรรม
          ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คิดถ้วนถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศผสมสุดคมขำ
อดีตรักษาการอธิการบดี มวล.ก่อชี้นำ มุ่งให้แดนประดู่เลิศล้ำเด่นดำรง
          ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้กลั่นกล้า อดีตเลขาธิการอาเซียนเทียนระหง
ส่องสว่างกระจ่างใจไทยชูธง สามเสาหลักมั่นคงอาเซียนเรา
          รวมปัญจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ล้วนเป็นหลักทั้งเก่งดีมิหงอยเหงา
มวล.คัดสรรกรองกลั่นเกลา ห้าท่านคือพงศ์เผ่า “ดุษฎี”
   
จากใจชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร้อยคำ
ศุกร์ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

TOP