ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสาน สนับสนุนภารกิจสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและบุคลากรในสาขาวิชา และงานอื่น ๆ ตามที่สำนัก
วิชาฯ มอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 นักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านและสาขาดังต่อไปนี้
1) ศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน หรือการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาจีน
3) สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
- ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี ในโปรแกรม MS Office(MS Word,MS Excel, MS Powerpoint)

ภาระงาน
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรภาษาจีน
2. ช่วยอาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอน และการสอนเสริมในรายวิชาภาษาจีนที่เป็นวิชาระดับพื้นฐานร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชา
3. ช่วยอาจารย์ตรวจงานนักศึกษาในรายวิชาที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นชอบ
4. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษาจีน
5. จัดทำระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรภาษาจีนอย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ
6. ดูแลให้ความช่วยเหลืออาจารย์ชาวต่างชาติในกระบวนการจัดทำผลการศึกษา การเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ข่าวสารของสำนักวิชาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลักสูตร และสำนักวิชาฯ
7. สนับสนุนภารกิจของสำนักวิชาฯ และของหลักสูตรฯ ในด้านการติดตามและการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาจีน
8. งานอื่น ๆ ที่สำนักวิชาฯ มอบหมาย

2.2 นักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี ในโปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel,MS Powerpoint)

ภาระงาน
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. เป็นผู้ช่วยประจำกลุ่มย่อยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. เป็นที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาตามบทบาทที่อาจารย์ประจำรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมาย
4. ช่วยตรวจสอบงานนักศึกษา ติดตาม ตรวจสอบแบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน โครงงาน กิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ประจำรายวิชา
5. เป็นผู้ช่วยการทำคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษาและคะแนนปลายภาคภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
6. รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7. อำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9. จัดทำระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ
10.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชาฯ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 3,500 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครผู้ช่วยสอนตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัคร
ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี)ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตรา
ฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP