ข่าวเด่น

ศิษย์เก่า สำนักวิชาสหเวชฯ คว้าตำแหน่ง “จป.ดีเด่น” ประจำปี 2556ในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่า (รุ่นที่ 6) หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คือ นางสาวสาวิตรี เรืองศรี ได้ทำชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและสำนักวิชาฯ โดยได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2556” (จป.ดีเด่น) จากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 11 คน โดยปัจจุบันนางสาวสาวิตรี เรืองศรี ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร

การมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานฯ มาเป็นประธานในงานและเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 27 ปีนี้ ได้จัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

นางสาวสาวิตรี เรืองศรี ได้กล่าวความรู้สึกและข้อคิดให้กับรุ่นน้องๆว่า ในการได้รับรางวัล “จป.ดีเด่น ประจำปี 2556” ในครั้งนี้ ตนเองและทีมผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานทุกคนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมแรง ร่วมใจกันในการที่จะนำพาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่ “มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ปลอดภัย” และทุกคนได้พร้อมใจกันทั้งการตรวจตรา ดูแล ประสานงาน และคอยสอบ ให้ทุกขั้นตอนของการทำงาน ดำเนินไปด้วยความปลอดภัย

และสุดท้ายได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้ปลูกฝัง “จิตสำนึกความปลอดภัย” ให้กับตนเองในขณะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเวลาที่ผ่านมาดังกล่าวได้ทำให้มีการฝึกฝนในการประกอบอาชีพ “จป.วิชาชีพ อย่างมืออาชีพ” ซึ่งต้องใช้ทั้งวิชาความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ร่วมทั้งมีการฝึกฝนการทำงานเป็นทีม การเสียสละ และความอดทน ซึ่งการฝึกฝนดังกล่าวจะทำให้เข้าใจหลักการที่จะนำ “ความปลอดภัยสู่การปฏิบัติ” และนางสาวสาวิตรี เรืองศรี ได้ฝาก “ข้อคิด” ให้กับรุ่นน้องๆ ว่า ควรจะทำกิจกรรมในช่วงที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพราจะได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ในการวางแผน และการยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาในการทำงานในอาชีพ “จป.วิชาชีพ” ต่อไปในอนาคต

TOP