ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2013 ณ เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาจำนวน 2 คน คิอ นางสาวสุพิชชา นาสูงชน นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนางสาวกัญญารัตน์ แก้วประสม นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program ณ Dengseo University เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-29 กรกฎาคม 2556

ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร กล่าวว่า " โครงการ Asia Summer Program ในปี 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 400 คน จาก 11 ประเทศ 27 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการภาคฤดูร้อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนในรายวิชาที่ตนเองสนใจโดยอาจารย์ผู้สอนที่มาจากประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิก รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเที่ยบค่าได้จำนวน 2 หน่วยกิต และสามารถถ่ายโอนหน่วยกิจได้กลับมายังสถาบันต้นสังกัด ในปีนี้มีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จำนวน 30 รายวิชา โครงการ Asia Summer Program ในปี 2555 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2557 จะจัดที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2558 จะจัดที่ประเทศญี่ปุ่น และในปี 2559 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้จากส่วนวิเทศสัมพันธ์"

เนื่องจาก Dongseo University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงได้เจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่ง Dongseo University ยินดีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ ส่วนกรณีนักศึกษาสหกิจศึกษา Dongseo University ยินดีรับเช่นกัน หากนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขจะต้องหารือร่วมกันเป็นกรณี


ตัวอย่างสาขาวิชาต่างๆ ที่ Dongseo University เปิดสอนมีดังนี้


สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
Film & Imagery, Information Technology, Design, และ Digital Contents.

สาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
ในระดับปริญญาตรี อยู่ในคณะ Global Division
Film & Video, International Studies, Biotechnology, Computer Engineering, Digital Contents

สาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาเกาหลีอยู่ในคณะต่างๆ ดังนี้ (คณะที่ DSU ใช้คำว่า Division)
Im Kwon Taek College of Film & Performing Arts

Department of International Studies

Division of Energy & Bio-Engineering

Division of Computer & Information Engineering

Division of Digital Contents

Division of Business Administration

Division of Foreign Languages

Division of International Studies

Division of Visual Communication

Division of Social Welfare

Division of Tourism

Department of Police Administration

Division of Health Science

Division of Information Systems Engineering

Division of Architecture & Civil Engineering

Division of Design

Division of Leisure & Sports ScienceTOP