ข่าวเด่น

เปิดแล้วงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2556


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ณ บริเวณโซนนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายถาวรรัตน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา คุณสมคิด พัฒนไธยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นครศรีธรรมราช เขต1 และคณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2553 และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2556 ขึ้นระหว่าง วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” นอกจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังมีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานอื่นๆ ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่มาร่วมงานทุกคน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวถึงการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในปี 2556 นี้ ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีการเกษตรอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ก็จะส่งผลให้ เกษตรกรผู้ผลิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและเกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ทั้งยังช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และช่วยประชาสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การเลี้ยงกุ้งครบวงจร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การหมักที่ประหยัดต้นทุน กลิ่นปูสู่ขนมขบเคี้ยวเพิ่มโปรตีน อาหารเพื่อสุขภาพ และการใช้ประโยชน์ของเหลือจากการแปรูปผลผลิตการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ โดยศูนย์บริการวิชาการและฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชการประกวดและการแข่งขัน ได้แก่ ประกวดพืชตระกูลเฟิร์นและหม้อข้าวหม้อแกงลิง และประกวดจัดพรรณไม้น้ำ ส่วนกิจกรรมสาธิตและอบรมอาชีพ ได้แก่ เทคนิคการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช การผลิตปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค การปลูกดอกหน้าวัวในสวนยาง และการผลิตไอศครีมโพรไบดอติกจากนมแพะอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง คือ เรื่อง “นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน” และเรื่อง “รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS” ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มหกรรมภัตตาคารวิทยาศาสตร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าทั่วไป ตลอดจนการแสดงของนักร้องชื่อดัง

การจัดงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2556 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ บริษัท ซายน์ไบโอเทค จำกัด ฟุกเทียน กรุ๊ป บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา ธนาคารกรุงศรี จำกัด Krungsri Asset Management มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด ธนาคารธนชาต บริษัท หาดทิพย์ จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ธนาคารกรุงไทย บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบริษัท เค. เอส. พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮซายน์ 62 บริษัท เปา-รงค์ ออยล์ ปาล์ม จำกัดUNITITY TECHNO PRODUCT CO., LTD บริษัท ซิสเคม แอครีคัทเลอร์รัล จำกัด AG FISHERIES THAILAND CO., LTD สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ASP AQUA FEED CO., LTD GOOD SPEED TRADING CO., LTD ชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราช BIO VISION AQUACULTURE PARTNERSHIP นายเอกกร ตันติอุโฆษกุล SIAM INTERNATIONAL CO., LTD บริษัท เอเฟ็กซ์ รีเสิร์ซ โปรดักส์ จำกัด NEO SCIENCE INTERNATIONAL CO., LTD คุณวิทิต อาศิรวาท ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี บริษัท โภคา ฟีด จำกัด

ประมวลภาพ


TOP