ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

นายสุนันท์ ขามิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชั่นโดยใช้ฟิล์มไบโอพลาสติกจากเปลือกกล้วย” (Volatile Organic Compound ( VOCs ) removal via Photo Catalytic Oxidation using TiO2 coated Bioplastic from Banana Molasses.) โดยเชิญ ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

โอกาสนี้ ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารวิชาการ 5

TOP