ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร