ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายความภาคภูมิใจ ณ ทุ่งทานตะวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์