ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนท่านร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ๒๕๕๖ : เกษตรรักษ์โลก ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดการประกวด ๒ ประเภท คือ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีผู้เข้าประกวดจำนวน ๓๑ คน และประเภทประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าประกวด จำนวน ๓๓ คน ซึ่งมีกำหนดการประกวดดังนี้

กำหนดการ
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ๒๕๕๖ : เกษตรรักษ์โลก
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
--------------------------------------------------------------------------------------

รอบคัดเลือก  
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. จับฉลากลำดับการประกวด ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ประชาชนทั่วไป ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้ประกวดร้องเพลงที่ผ่านเข้ารอบ
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. จับฉลากลำดับการประกวด
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ประชาชนทั่วไป
๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP