ผลการประกวดพืชกินแมลงและเฟิน ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์