ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดพืชกินแมลงและเฟิน ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณโซนนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดพืชกินแมลงและเฟิน โดยผลการประกวดในประเภทต่างๆ เป็นดังนี้

พืชกินแมลง ประกอบด้วย 6 รายการ ดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ นายเจตนันต์ จันทร จากจังหวัดปัตตานี สายพันธุ์ N. x reddragon

1.      หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์แท้ต่างประเทศ
ชนะเลิศ: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายเจตนันต์ จันทร จากจังหวัดปัตตานี
รองอันดับ 2: ชมรมพฤกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.     หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ
ชนะเลิศ: นายเจตนันต์ จันทร จากจังหวัดปัตตานี
รองอันดับ 1: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายเจตนันต์ จันทร จากจังหวัดปัตตานี

3.     หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ไทย
ชนะเลิศ: นายจำนัญ ทองแป้น จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองอันดับ 1: นางสาวอุษา เพชรบ้านนา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองอันดับ 2: นายอเนก เครือณรงค์ จากจังหวัดสงขลา

4.     หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ลูกผสมในไทยโดยฝีมอคินไทย
ชนะเลิศ: นายจำนัญ ทองแป้น จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองอันดับ 1: นายอเนก เครือณรงค์ จากจังหวัดสงขลา
รองอันดับ 2: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร

5.     หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ แอมพูลเรีย
ชนะเลิศ: นายอเนก เครือณรงค์ จากจังหวัดสงขลา
รองอันดับ 1: นายจำนัญ ทองแป้น จากจังหวัดนครนายก
รองอันดับ 2: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร

6.     พืชกินแมลงอื่นๆ
ชนะเลิศ: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายเจตนันต์ จันทร จากจังหวัดปัตตานี
รองอันดับ 2: นายสัญญา นวลละออง จากจังหวัดกระบี่

 

เฟิน ประกอบด้วย 11 รายการ ดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ นายจรงศักดิ์ กลิ่นเรือง จากจังหวัดชุมพร

1.     เฟินสกุล Microsorum
ชนะเลิศ: นายพรสิทธิ์ สุริยพัฒน จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายพรสิทธิ์ สุริยพัฒน จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร

2.     เฟินสกุลข้าหลวง
ชนะเลิศ: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 1: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.     เฟินสกุลชายผ้าสีดาต่างประเทศ
ชนะเลิศ: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 1: นายประชา ภักดีสว่าง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.     เฟินสกุลชายผ้าสีดาไทย
ชนะเลิศ: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 1: นายปราโมทย์ ชูแก้ว จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รองอันดับ 2: นายณัฐพงศ์ แหลมเพชร จากจังหวัดชุมพร

5.     สกุลไม้สายช้องนาคลี่ และช้องนาครี่บลู
ชนะเลิศ: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 1: นายปราโมทย์ ชูแก้ว จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รองอันดับ 2: นายธิปัตน์ ปานบุณ จากจังหวัดชุมพร

6.     สกุลไม้สายที่พบเจอยาก หรือกลายพันธุ์
ชนะเลิศ: นายณัฐพงศ์ แหลมเพชร จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นางเจียรนัย อุดมศักดิ์ จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รองอันดับ 2: นางเจียรนัย อุดมศักดิ์ จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี

7.     สกุลไม้สายระย้าเกร็ดหอย หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียง
ชนะเลิศ: นายจรงศักดิ์ กลิ่นเรือง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายพรสิทธิ์ สุริยพัฒน จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายฤทธิ์รงค์ มหากาฬ จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี

8.     สกุลไม้สายเล็ก แคระ จิ๋ว ความยาวไม่เกิน 60 ซม.
ชนะเลิศ: นายณัฐพงศ์ แหลมเพชร จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายณัฐพงศ์ แหลมเพชร จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายอิศราพงศ์ เพียรจัด จากจังหวัดชุมพร

9.     สกุลไม้สายหรือเฟินอื่นๆ
ชนะเลิศ: นายโกศล พิทักษ์วงษ์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองอันดับ 1: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 2: นายโกศล พิทักษ์วงษ์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.   สกุลไม้สายหางสิงค์ สร้อยนางกรอง และสร้อยนางกรองเหลี่ยม
ชนะเลิศ: ด.ช.ศรัญยู มาศบำรุง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอันดับ 1: นายธิปัตน์ ปานบุณ จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายปราโมทย์ ชูแก้ว จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี

11.   สกุลไม้สายนางกลาย
ชนะเลิศ: นายจรงศักดิ์ กลิ่นเรือง จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 1: นายณัฐพงศ์ แหลมเพชร จากจังหวัดชุมพร
รองอันดับ 2: นายจรงศักดิ์ กลิ่นเรือง จากจังหวัดชุมพร


TOP