ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาคนไทย ๒๓ คนจากทั่วประเทศ ให้ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ


TOP