รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม